Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met  R.A. Maarschall Beheer B.V. . Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten  van een dienst in het kader van consultancy, training, coaching en ook op de verkoop van  producten. 
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door R.A. Maarschall Beheer B.V. zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
 3. In deze voorwaarden wordt R.A. Maarschall Beheer B.V. als opdrachtnemer betiteld,  terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een  opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn. 
 4. De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze  schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. 
 5. De opdracht tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1, dan wel de bestelling  van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.  Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 | Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Mondelinge aanbiedingen door R.A. Maarschall Beheer B.V. of zijn ondergeschikten  zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. 
 3. Tenzij anders is overeengekomen is R.A. Maarschall Beheer B.V. gehouden zijn  aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen. 

Artikel 3 | Afspraken 

Afspraken of overeenkomsten met het personeel van R.A. Maarschall Beheer B.V. binden de  laatste niet, voor zover ze door de tekenbevoegden van R.A. Maarschall Beheer B.V. niet  schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en  medewerkers die geen procuratie hebben, of door R.A. Maarschall Beheer B.V. ingehuurd  personeel van derden of door zzp’ers. 


Artikel 4 | Overeenkomst 

 1. De overeenkomst tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1 of de levering van  producten in het kader van artikel 1.1. worden eerst bindend door schriftelijke bevestiging door R.A. Maarschall Beheer B.V. . Deze schriftelijke bevestiging (opdrachtbevestiging  tot levering van diensten of producten of behandelovereenkomst of  opleidingsovereenkomst) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
 2. Elke met R.A. Maarschall Beheer B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende  voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze  beoordeling geschiedt uitsluitend door R.A. Maarschall Beheer B.V. Opdrachtgever zal  toestaan dat R.A. Maarschall Beheer B.V. zo nodig informatie betreffende hem  opvraagt.
 3. Gegevens en/of informatie die R.A. Maarschall Beheer B.V. ter beschikking stelt aan  de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor geleverde  diensten, onderwijs e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d.  door R.A. Maarschall Beheer B.V. , zijn voor R.A. Maarschall Beheer B.V. niet  bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor  zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden  ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan danwel wordt gepubliceerd. 

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden 

 1. R.A. Maarschall Beheer B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene  voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden  overeengekomen. 
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de  toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van R.A. Maarschall Beheer B.V. onverlet.  
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door R.A. Maarschall Beheer B.V. aanvaard  onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde  transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die  inkoopvoorwaarden. 

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Op alle door R.A. Maarschall Beheer B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,  tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.  Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming van R.A. Maarschall Beheer B.V. . 
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen  blijven onvervreemdbaar eigendom van R.A. Maarschall Beheer B.V. en dienen op  eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling  verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd  het recht van R.A. Maarschall Beheer B.V. om aanspraak te maken op volledige  schadevergoeding. 

Artikel 7 | Verplichtingen van R.A. Maarschall Beheer B.V.  

 1. R.A. Maarschall Beheer B.V. is verplicht zich de genoemde diensten in artikel 1.1 (incl.  te leveren producten) naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze  bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de (behandel-)overeenkomst. 
 2. R.A. Maarschall Beheer B.V. zal de genoemde diensten in artikel 1.1 (incl. te leveren  producten) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties, de wetgever en nieuwe  aarde principes uitvoeren. 
 3. R.A. Maarschall Beheer B.V. behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform  de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG (de Algemene Verordening  Gegevensbescherming). 
 4. R.A. Maarschall Beheer B.V. zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken  onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de  opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De  geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke  uitspraak R.A. Maarschall Beheer B.V. verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie  aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.  

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat R.A. Maarschall Beheer B.V. tijdig kan beschikken
  1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens. Mocht overleg met  R.A. Maarschall Beheer B.V. noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met  toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met een aangewezen deskundige; 
  2. over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is  dat de genoemde diensten in artikel 1.1 c.q. behandelingen op de locatie van de  opdrachtgever uitgevoerd worden; 
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere benodigdheden;
  4. over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming,  water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen  25 meter aanwezig zijn; 
  5. over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifi-netwerk. 
 2. R.A. Maarschall Beheer B.V. stelt als voorwaarde voor de genoemde diensten in artikel  1.1 c.q. behandeling dat de opdrachtgever alle relevante informatie, problemen en vragen  betreffende de overeenkomst voorlegt. 
 3. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, werkruimte, water, gas,  elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de genoemde diensten in artikel 1.1 c.q. de  behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever. 
 4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van  bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk  voor niet tijdige aanvoer en niet tijdige uitvoering of andere consequenties daarvan. 
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de  opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor R.A. Maarschall Beheer B.V. voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 6. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij R.A. Maarschall Beheer B.V. door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit  verzuimt, zal R.A. Maarschall Beheer B.V. het gehele bedrag voor de overeengekomen  diensten van die afspraak in rekening brengen. 
 7. De opdrachtgever dient R.A. Maarschall Beheer B.V. van alle gegevens, waarvan de  wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien. 

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden 

Opdrachtgever geeft R.A. Maarschall Beheer B.V. toestemming om voor de uitvoering van de  opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. R.A. Maarschall Beheer B.V. beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever 

voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit  niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd  worden. 


Artikel 10 | Prijzen 

 1. Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties  wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen,  heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. 
 2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
 3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben  beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen. 

Artikel 11 | Materialen 

 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit  geleverd en verwerkt. 
 2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring.  Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een  gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine  modelveranderingen) van of aan de door R.A. Maarschall Beheer B.V. doorgeleverde  artikelen, geven geen reden tot afkeuring. 

Artikel 12 | Meer en minderwerk 

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Tijdens genoemde diensten in artikel 1.1., mondeling of schriftelijk opgedragen extra  werkzaamheden door de opdrachtgever, zullen als meer en minderwerk worden aanvullend  worden gefactureerd. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel)overeenkomst  opgenomen waren. 
 3. Door R.A. Maarschall Beheer B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten  zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 13 | Annuleren  

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is  hij verplicht de door R.A. Maarschall Beheer B.V. reeds aangeschafte materialen en/of  gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt  tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij  overigens jegens R.A. Maarschall Beheer B.V. gehouden tot een volledige vergoeding  van het reeds gepresteerde. 
 2. Opdrachtgever zal eveneens aan R.A. Maarschall Beheer B.V. als schadeloosstelling  verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts  verplicht R.A. Maarschall Beheer B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als  gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt R.A. Maarschall Beheer B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of  volledige schadevergoeding te vorderen. 
 4. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of  financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen  opdrachtgever en R.A. Maarschall Beheer B.V. schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 | Opleveringstermijnen 

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders  is overeengekomen. Bij niet tijdige levering kan de opdrachtgever R.A. Maarschall Beheer B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, hetgeen dan schriftelijk en aangetekend door  de opdrachtgever dient te gebeuren. 
 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor R.A. Maarschall Beheer B.V. geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van  genoemde diensten in artikel 1.1 ter hand te nemen. 
 3. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de  opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner  beschikking opgeslagen. 

Artikel 15 | Reclame 

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te  inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, R.A. Maarschall Beheer B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de  genoemde diensten in artikel 1.1, zoals deze omschreven zijn in de (behandel- )overeenkomst. 
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling  R.A. Maarschall Beheer B.V. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden  worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is  geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
 3. R.A. Maarschall Beheer B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te  controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door  beide partijen dient te worden ondertekend. 
 4. Indien de reclame naar het oordeel van R.A. Maarschall Beheer B.V. juist is, zal  R.A. Maarschall Beheer B.V. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten  hoogste de factuurwaarde van de betreffende geleverde goederen en diensten, hetzij zorg  dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. 

Artikel 16 | Aansprakelijkheid 

1. R.A. Maarschall Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten  die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

1. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 

2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere  personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 

3. beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische  dan wel biologische invloeden van buitenaf;

4. enige andere van buiten afkomende oorzaak. 

2. R.A. Maarschall Beheer B.V. is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn  verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de  (behandel-)overeenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan  materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover  ontstaan door schuld van R.A. Maarschall Beheer B.V. of van hen, die door R.A. Maarschall Beheer B.V. te werk zijn gesteld op de aan R.A. Maarschall Beheer B.V. opgedragen werk(en). 

3. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en  vrijblijvend. R.A. Maarschall Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke  aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever. 

4. R.A. Maarschall Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,  ontstaan doordat R.A. Maarschall Beheer B.V. is uitgegaan van de door opdrachtgever  verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

5. Elke deelname aan een cursus, workshop of sessie is voor eigen risico van de opdrachtgever. 6. R.A. Maarschall Beheer B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 


Artikel 17 | Overmacht 

1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,  belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of  gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, pandemieën zowel hier te  lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging  van goederen bij transport naar R.A. Maarschall Beheer B.V. of de opdrachtgever, niet  of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van R.A. Maarschall Beheer B.V. , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen  van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van  vervoer van R.A. Maarschall Beheer B.V. , dan wel in de middelen van vervoer van  derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de  feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor R.A. Maarschall Beheer B.V. overmacht op, die R.A. Maarschall Beheer B.V. ontheft van zijn verplichting tot  levering van producten c.q. uitvoering van genoemde diensten in artikel 1.1, zonder dat de  opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan  doen gelden. 

2. R.A. Maarschall Beheer B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te  zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten,  respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te  bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 


Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud 

1. Zolang R.A. Maarschall Beheer B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst  van partijen met betrekking tot de uitvoering van genoemde diensten in artikel 1.1, of de  verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen)  heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van R.A. Maarschall Beheer B.V. . 

2. R.A. Maarschall Beheer B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot  zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij 

liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement  wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 

3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de  opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 


Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding 

1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds  in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in  het Burgerlijk Wetboek zal R.A. Maarschall Beheer B.V. ingeval van wanprestatie het  recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele, zonder  rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 

2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft R.A. Maarschall Beheer B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn  faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of  heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is  getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het  voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle  vorderingen, die R.A. Maarschall Beheer B.V. op de opdrachtgever heeft, terstond  opeisbaar zijn. 


Artikel 20 | Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en  diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de  rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant bij levering van producten of  na afloop van de geleverde dienst te worden voldaan. 

2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem  verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze  hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande  vordering. 

3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde  termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. 4. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever  een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een  gehele maand wordt gerekend. 

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in  verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van  laatstgenoemde. 

6. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10%  van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen. 

7. Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten ook indien een vaste  levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn  betalingsverplichtingen. 

8. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming  van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming  van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van  opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door 

middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden,  onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving. 


Artikel 21 | Geschillen 

1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder  begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter  van de vestigingsplaats van R.A. Maarschall Beheer B.V. , indien deze dit wenst,  aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van R.A. Maarschall Beheer B.V. onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. 


Addendum bij de Algemene Voorwaarden van R.A. Maarschall Beheer B.V. , inzake  opleiding, workshops, cursussen en trainingen 

Dit addendum is een nadere uitwerking van de Algemene Voorwaarden van R.A. Maarschall Beheer B.V. met betrekking tot o.a. opleidingen, workshops, cursussen en trainingen. De Algemene  Voorwaarden vormen de basis en het kader. Onderstaand zijn de Algemene Voorwaarden vanaf  artikel 3 specifiek uitgewerkt voor trainingen, opleidingen en cursussen. 


Artikel 1 | Geldigheid van dit addendum 

1. Dit addendum is van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met R.A. Maarschall Beheer B.V. . Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst  in het kader van de coaching, training, consultancy en complementaire zorg, maar ook op de  verkoop van producten in het kader van deze genoemde diensten 

2. Dit addendum is van toepassing op alle aanbiedingen die door R.A. Maarschall Beheer B.V. zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst. 

3. In dit addendum wordt R.A. Maarschall Beheer B.V. als opdrachtnemer betiteld,  terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een  opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn. 

4. De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze  schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. 

5. De opdracht tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1, dan wel de bestelling  van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden  en dit addendum. Bijzondere van deze algemene voorwaarden en addendum afwijkende  bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 


Artikel 2 | Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Mondelinge aanbiedingen door R.A. Maarschall Beheer B.V. of zijn ondergeschikten  zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Tenzij anders is overeengekomen is R.A. Maarschall Beheer B.V. gehouden zijn  aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen. 


Artikel 3 | Inschrijvingen

1. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud  van voldoende inschrijvingen. 

2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3. Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit. 

4. Inschrijving is definitief vanaf het moment dat er een (aan-)betaling is gedaan, zie ook artikel  4.3. Er is geen bedenktermijn. 


Artikel 4 | Betaling 

1. Er kunnen door een deelnemer slechts rechten ontleend worden aan de overeenkomst met  R.A. Maarschall Beheer B.V. nadat volledige betaling voor de activiteit heeft plaats  gevonden. 

2. Zonder volledige betaling heeft een potentiële deelnemer geen garantie voor deelname aan  de activiteit. Na betaling wordt door R.A. Maarschall Beheer B.V. vastgesteld of de  deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval, indien op dat moment het  maximumaantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval, dan wordt door R.A. Maarschall Beheer B.V. het bedrag teruggestort, tenzij anders wordt overeengekomen. 

3. De deelnemer of diens opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14  dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per  mail is overeengekomen met R.A. Maarschall Beheer B.V. . 

4. Bij grotere cursussen en opleidingen (duur langer dan één maand of een omvang meer dan  10 dagdelen) wordt volstaan met een aanbetaling voor recht op deelname en dient de rest  van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit te zijn betaald. Voor  deze activiteiten geldt dat de aanbetaling niet wordt teruggestort bij annulering (zie artikel  5). 

5. Betaling in termijnen is – in geval van grotere cursussen en opleidingen – bespreekbaar.  Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5 %. De overeengekomen termijnen  worden schriftelijk of per mail vastgelegd. 

6. Behoudens de wettelijke regels rond overmacht, zijn er geen redenen om niet te voldoen aan  de afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden  opeisbaar. 

7. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt de overeenkomst tot  deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak  meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar. 

8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum  waarop het verzuim is ingetreden, is deelnemer over het openstaande deel van de vordering  rente verschuldigd (maximaal de wettelijke rente), waarbij een gedeelte van een maand voor  een hele maand wordt gerekend. 

9. Indien de deelnemer met betaling – dan wel met de nakoming van enige andere verplichting  uit een overeenkomst – in verzuim is, is R.A. Maarschall Beheer B.V. gerechtigd zonder  gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die  overeenkomst. Zulks onverminderd het recht van R.A. Maarschall Beheer B.V. om  schadevergoeding te vorderen. 

10. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een  minimum van € 97,50 komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden  mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten  worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 

11. Zowel R.A. Maarschall Beheer B.V. als de deelnemer zijn gerechtigd deze  overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling  heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer  een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.


Artikel 5 | Annulering en wijziging door deelnemers 

1. Annulering van een cursus door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient  schriftelijk aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit  schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. 

2. In geval van verhindering van een deelnemer, is deelnemer tot de aanvang van een activiteit  gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is een positief intakegesprek  noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer. 

3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is voor  kleinere activiteiten (duur korter dan één maand of een omvang van minder dan 10  dagdelen) tot 1 maand voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij annulering  tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in  rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100%  van het cursusgeld in rekening gebracht. 

4. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is voor  grotere activiteiten (duur langer dan één maand of een omvang meer dan 10 dagdelen) tot 2  maanden voor aanvang van de activiteit mogelijk. Er is dan een bedrag ter hoogte van de  geldende aanbetaling voor deze activiteit verschuldigd i.v.m. met door R.A. Maarschall Beheer B.V. aangegane verplichtingen. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor  aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering  vanaf 1 maand vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening  gebracht. 

5. Bij niet verschijnen of voortijdig of tussentijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige  cursuskosten verschuldigd. 

6. Ook bij residentieel georganiseerde activiteiten – waar sprake is van logieskosten en  verblijfskosten – geldt de hierboven beschreven annuleringsregeling. Dit met inachtneming  van de datum waarop de activiteit op de locatie plaatsvindt, tenzij expliciet anders wordt  vermeld. In het geval dat anders is, wordt uitgegaan van de regeling van de organisatie  verantwoordelijk voor het logies en verblijf. Deze wordt in dat geval tijdig doorgegeven. 


Artikel 6 | Uitvoering van de opdracht door R.A. Maarschall Beheer B.V.  

1. Indien R.A. Maarschall Beheer B.V. niet kan nakomen vanwege omstandigheden die  haar – bij het tot stand komen van de overeenkomst – niet bekend waren, heeft R.A. Maarschall Beheer B.V. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering  daarvan mogelijk wordt. 

2. R.A. Maarschall Beheer B.V. heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te  schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden – die ten tijde van  het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar  invloedssfeer lagen – verhinderd is om haar verplichtingen na te komen 

3. Sommige van de activiteiten van R.A. Maarschall Beheer B.V. kunnen geaccrediteerd  zijn door externe instanties. Om deze accreditatie te verkrijgen en te behouden is R.A. Maarschall Beheer B.V. afhankelijk van het oordeel van deze instanties. Dit geldt ook voor  eventuele andere rechten die door externe partijen worden verstrekt en waarbij R.A. Maarschall Beheer B.V. geen invloed heeft op de stellen voorwaarden en geldigheidsduur. 

4. R.A. Maarschall Beheer B.V. behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van  cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke  wijzigingen aan te brengen. 

5. R.A. Maarschall Beheer B.V. streeft ernaar om geplande activiteiten te allen tijde door  te laten gaan. R.A. Maarschall Beheer B.V. zal zorgdragen voor een passend  alternatief. Indien R.A. Maarschall Beheer B.V. niet in staat is een vervangende 

activiteit aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het  betaalde cursusgeld (afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden). 6. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt R.A. Maarschall Beheer B.V. zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s inhoudelijk tussentijds te  wijzigen. Dit met inachtneming van behoud van de overkoepelende doelstelling van hetgeen  is overeengekomen. Aan eventuele brochures, website etc. kunnen geen rechten worden  ontleend. 

7. R.A. Maarschall Beheer B.V. behoudt zich het recht voor de locatie van een activiteit  (voor of tijdens het verloop van een activiteit) te veranderen. 

8. Toelating tot een cursus, workshop of opleidingsjaar geschiedt op basis van een online, schriftelijke of mondelinge intake. In de afweging worden de belangen van de deelnemer, de  overige deelnemers van desbetreffende activiteitgroep en de capaciteiten van de trainer  meegewogen. R.A. Maarschall Beheer B.V. motiveert desgewenst haar besluit. Bij  meerjarige opleidingen vindt die beoordeling telkens weer aan het begin van elk  opleidingsjaar plaats. 

9. De maximale verplichting van R.A. Maarschall Beheer B.V. is de duur van de activiteit  en nooit langer dan één opleidingsjaar. R.A. Maarschall Beheer B.V. is vrij het  curriculum en de opzet van meerjarige opleidingen tussentijds aan te passen. R.A. Maarschall Beheer B.V. stelt de kosten steeds per jaar vast. 

10. Alleen om zwaarwegende redenen kan door R.A. Maarschall Beheer B.V. een  deelnemer het recht tot verdere deelname aan een cursus, workshop of opleiding worden  ontzegd. Het kan hier onder andere gaan om de bescherming van de persoon zelf, het  functioneren van de overige deelnemers, de veiligheid in de groep, een inschatting van het  kunnen voldoen aan reële opleidingsverwachtingen of om de bescherming van de trainer of  opleider. R.A. Maarschall Beheer B.V. zal een ontzegging altijd motiveren. De  eindverantwoordelijkheid voor dit besluit ligt bij R.A. Maarschall Beheer B.V. . 

11. Voor zover R.A. Maarschall Beheer B.V. voor een juiste nakoming van haar  verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer,  respectievelijk opdrachtgever, is R.A. Maarschall Beheer B.V. uit haar verplichtingen  ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of  medewerking. 


Artikel 7 | Aansprakelijkheid 

1. De deelnemer aan een activiteit van R.A. Maarschall Beheer B.V. neemt deel aan  activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid van R.A. Maarschall Beheer B.V. beperkt zich tot de wettelijke aansprakelijkheid. De eventueel  maximaal te verhalen schade op R.A. Maarschall Beheer B.V. beperkt tot het betaalde  cursusbedrag c.q. het maximaal door R.A. Maarschall Beheer B.V. verzekerde bedrag. 

2. Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit niet mogelijk zijn dan is de eventuele  aansprakelijkheid van R.A. Maarschall Beheer B.V. uitdrukkelijk beperkt tot een  bedrag gelijk aan hetgeen R.A. Maarschall Beheer B.V. aan deelnemer of  opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat  door deze hiervoor betaald is. 

3. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.